Redefining Cleaning Standards Redefinering Af Rengøringsstandarder

Danmarks Multiservices

Danmarks Multiservices

Discover a world where quality meets professionalism.

Opdag en verden, hvor kvalitet møder professionalisme.

About Us Om Os

Danmarks Multiservices

Danmarks Multiservices

Embark on a journey with a company where dedication to excellence is paramount.

Påbegynd en rejse med et firma, hvor dedikation til ekspertise er af største betydning.

The Founding of Danmarks Multiservices: A Visionary's Journey

Danmarks Multiservices' Grundlæggelse: En Visionærs Rejse

In the vibrant landscape of Danish entrepreneurship, Danmarks Multiservices stands as a testament to vision, heritage, and the pursuit of excellence. This remarkable story begins with the insightful and determined Martina Simone Hansen, whose foresight at the young age of 18 led to the creation of a company that would redefine the standards of professional cleaning in Denmark.

I det pulserende landskab af dansk iværksætteri, står Danmarks Multiservices som et bevis på vision, arv og stræben efter ekspertise. Denne bemærkelsesværdige historie begynder med den indsigtfulde og beslutsomme Martina Simone Hansen, hvis forudseenhed i en ung alder af 18 år førte til oprettelsen af et firma, der ville omdefinere standarderne for professionel rengøring i Danmark.


Roots in Tradition, Eyes on the Future

Rødder i Traditionen, Blikket rettet mod Fremtiden

The inception of Danmarks Multiservices was deeply influenced by Martina's rich family heritage in professional cleaning. Raised in an environment where quality and attention to detail were paramount, Martina absorbed the essence of this venerable craft from her parents and grandparents. This early immersion in the ethos of excellence laid the groundwork for what Danmarks Multiservices would become.

Grundlæggelsen af Danmarks Multiservices var dybt påvirket af Martinas rige familiearv inden for professionel rengøring. Opvokset i et miljø, hvor kvalitet og opmærksomhed på detaljer var af største vigtighed, absorberede Martina essensen af dette ærværdige håndværk fra sine forældre og bedsteforældre. Denne tidlige fordybelse i ekspertisens etos lagde grundlaget for, hvad Danmarks Multiservices ville blive.


A Dream Transformed into Reality

En Drøm Omdannet til Virkelighed

Confronted with the challenge of funding her educational journey, Martina faced a pivotal decision. It was in this crucible of necessity and ambition that the concept of Danmarks Multiservices was forged. Drawing upon the wisdom and experience of her family, Martina envisioned a venture that would not only support her academic aspirations but also honor her family's legacy in the cleaning industry.

Stillet over for udfordringen med at finansiere sin uddannelsesrejse stod Martina over for en skelsættende beslutning. Det var i denne nødvendigheds og ambitioners smeltedigel, at konceptet for Danmarks Multiservices blev smedet. Med udgangspunkt i sin families visdom og erfaring forestillede Martina sig et foretagende, der ikke kun ville understøtte hendes akademiske ambitioner, men også ære hendes families arv i rengøringsindustrien.


The Birth of Danmarks Multiservices

Danmarks Multiservices' Fødsel

With a blend of youthful energy and a deep respect for the family tradition, Martina launched Danmarks Multiservices. Her entrepreneurial spirit was the guiding force behind the company's early strides. She meticulously assembled a team that shared her dedication to quality and client satisfaction. From the outset, Martina's leadership was characterized by a commitment to excellence and a personal touch in every aspect of the business.

Med en blanding af ungdommelig energi og dyb respekt for familiens tradition, lancerede Martina Danmarks Multiservices. Hendes iværksætterånd var den styrende kraft bag firmaets tidlige skridt. Hun samlede omhyggeligt et team, der delte hendes dedikation til kvalitet og kundetilfredshed. Fra starten var Martinas lederskab kendetegnet ved et engagement i ekspertise og en personlig berøring i alle aspekter af forretningen.


Expansion and Evolution

Ekspansion og Udvikling

Under Martina's stewardship, Danmarks Multiservices quickly distinguished itself in the Danish service sector. The company's growth trajectory was marked by an expanding portfolio of clients across diverse industries, from construction sites to educational institutions. Martina's ability to infuse her team with her own values of meticulousness and reliability was key to this success.

Under Martinas lederskab skilte Danmarks Multiservices sig hurtigt ud i den danske servicebranche. Firmaets vækstbane var præget af en udvidende portefølje af kunder på tværs af forskellige industrier, fra byggepladser til uddannelsesinstitutioner. Martinas evne til at indgyde sit team med sine egne værdier om grundighed og pålidelighed var nøglen til denne succes.


Upholding Danish Values and Quality

Opretholdelse af Danske Værdier og Kvalitet

Today, Danmarks Multiservices is a symbol of the enduring values of Danish craftsmanship and the transformative power of visionary leadership. The company's journey, steered by Martina's foresight and dedication, reflects a deep understanding of the importance of quality, sustainability, and customer-centric service.

I dag er Danmarks Multiservices et symbol på de vedvarende værdier af dansk håndværk og den transformative kraft af visionært lederskab. Firmaets rejse, styret af Martinas forudseenhed og dedikation, afspejler en dyb forståelse af vigtigheden af kvalitet, bæredygtighed og kundecentreret service.


Continuing the Legacy

Fortsættelse af Arven

As Martina continues her academic pursuits, her involvement in Danmarks Multiservices remains a central part of her life. She ensures that the company's operations align with her original vision of providing top-tier cleaning services, characterized by a unique blend of traditional values and modern efficiency.

Mens Martina fortsætter sine akademiske bestræbelser, forbliver hendes engagement i Danmarks Multiservices en central del af hendes liv. Hun sikrer, at firmaets drift er i overensstemmelse med hendes oprindelige vision om at levere førsteklasses rengøringstjenester, karakteriseret ved en unik blanding af traditionelle værdier og moderne effektivitet.


Our Heritage

Vores Arv

Welcome to Danmarks Multiservices, a beacon of excellence in professional cleaning and multiservice solutions in Denmark. Founded on January 20, 2020, by the visionary Martina Simone Hansen, our company has evolved from a humble beginning into a powerhouse of quality and reliability in the Danish service industry. Born from a legacy of professional cleaning expertise passed down through generations, Martina Simone Hansen established Danmarks Multiservices. With roots deeply entrenched in the values of quality, reliability, and personal attention, we have transformed these principles into a modern, customer-centric service model. Our story is one of passion, resilience, and the pursuit of excellence, symbolizing the quintessence of Danish industriousness and innovation.

Velkommen til Danmarks Multiservices, et fyrtårn af ekspertise inden for professionel rengøring og multiservice-løsninger i Danmark. Grundlagt den 20. januar 2020 af den visionære Martina Simone Hansen, har vores firma udviklet sig fra en ydmyg start til en kraftcenter af kvalitet og pålidelighed i den danske serviceindustri. Født fra en arv af professionel rengøringsekspertise, overleveret gennem generationer, etablerede Martina Simone Hansen Danmarks Multiservices. Med rødder dybt forankret i værdierne af kvalitet, pålidelighed og personlig opmærksomhed, har vi omdannet disse principper til en moderne, kundecentreret servicemodel. Vores historie er en af passion, modstandsdygtighed og stræben efter ekspertise, der symboliserer essensen af dansk flid og innovation.

Our Services

Vores Tjenester


Office Buildings

Kontorbygninger

Providing meticulous cleaning services for both individual and open-plan offices, ensuring a pristine and productive work environment.

Leverer grundig rengøringstjeneste til både individuelle kontorer og åbne kontorlandskaber, hvilket sikrer et rent og produktivt arbejdsmiljø.


Construction Sites

Byggepladser

Specializing in the cleaning of crew and office modules, coupled with thorough final cleaning for both renovated and newly constructed buildings. We also supply both skilled and unskilled labor, site managers, and craftsmen as per project requirements.

Specialiseret i rengøring af mandskabs- og kontormoduler, samt grundig slutrengøring for både renoverede og nybyggede bygninger. Vi leverer også både faglært og ufaglært arbejdskraft, byggeledere og håndværkere efter projektets krav.


Educational and Childcare Institutions

Uddannelses- og Børneinstitutioner

Our services in schools and daycare centers prioritize safety and hygiene, creating an optimal learning and caregiving environment for the future of Denmark.

Vores tjenester i skoler og daginstitutioner prioriterer sikkerhed og hygiejne, hvilket skaber et optimalt lærings- og omsorgsmiljø for Danmarks fremtid.


Retail Spaces

Detailhandelssteder

Catering to various retail outlets, from food and tools to fashion and fitness equipment, we maintain impeccable cleanliness, enhancing customer experience and brand reputation.

Servicerer forskellige detailforretninger, fra mad og værktøj til mode og fitnessudstyr, vi opretholder upåklagelig renlighed, hvilket forbedrer kundeoplevelsen og brandets omdømme.


Excellence in Execution

Ekspertise i Udførelsen

Under the leadership of Martina Simone Hansen, our team of dedicated professionals embodies the spirit of Danish craftsmanship. We employ cutting-edge technology and eco-friendly practices, ensuring our services not only meet but exceed the highest industry standards.

Under ledelse af Martina Simone Hansen, omfatter vores team af dedikerede professionelle den danske håndværkstraditions ånd. Vi anvender avanceret teknologi og miljøvenlige praksisser, hvilket sikrer, at vores tjenester ikke kun opfylder, men overstiger de højeste branchestandarder.


Social Responsibility

Social Ansvarlighed

We are deeply committed to social responsibility, offering employment opportunities to those eager to learn the art of professional cleaning. Our collaboration with municipalities across Denmark demonstrates our dedication to reintegrating individuals into the workforce, providing them with valuable skills and a sense of purpose.

Vi er dybt engageret i social ansvarlighed, og tilbyder beskæftigelsesmuligheder til dem, der er ivrige efter at lære kunsten om professionel rengøring. Vores samarbejde med kommuner i hele Danmark demonstrerer vores dedikation til at reintegrere individer i arbejdsstyrken, og forsyne dem med værdifulde færdigheder og en følelse af formål.


Our Promise

Vores Løfte

At Danmark Multiservices, we don't just clean; we care. We believe in building enduring relationships with our clients, grounded in trust, excellence, and an unwavering commitment to quality. Our 24/7 customer support ensures that we are always there for you, embodying the true essence of Danish dependability.

Hos Danmark Multiservices renser vi ikke bare; vi bekymrer os. Vi tror på at opbygge varige relationer med vores kunder, baseret på tillid, ekspertise og en ubøjelig forpligtelse til kvalitet. Vores 24/7 kundesupport sikrer, at vi altid er der for dig, og udgør den sande essens af dansk pålidelighed.


24/7 Phone and Chat Support

24/7 Telefon- og Chat Support

We are more than a cleaning service; we are Danmark Multiservices, where quality, tradition, and innovation converge to create a cleaner, brighter Denmark.

Vi er mere end en rengøringstjeneste; vi er Danmark Multiservices, hvor kvalitet, tradition og innovation konvergerer for at skabe et renere og lysere Danmark.


Contact Kontakt

Discover Danmark Multiservices

Opdag Danmark Multiservices

We are more than a cleaning service; we are Danmark Multiservices, where quality, tradition, and innovation converge to create a cleaner, brighter Denmark. Our office awaits your visit, offering unparalleled service that redefines cleanliness and efficiency.

Vi er mere end en rengøringstjeneste; vi er Danmark Multiservices, hvor kvalitet, tradition og innovation mødes for at skabe et renere og lysere Danmark. Vores kontor venter på dit besøg og tilbyder enestående service, der omdefinerer renlighed og effektivitet.

Address
Adresse

Hindegade 6,
1303 København K

Phone
Telefon

42901414

Email
E-mail

team@dmdk.dk

Office Hours
Kontortider

Monday to Thursday - 08.00 to 15.30 (Lunch: 12.00-12.30)
Friday, Saturday, Sunday - Office Closed

Mandag til Torsdag - 08.00 til 15.30 (Frokost: 12.00-12.30)
Fredag, Lørdag, Søndag - Kontoret Lukket